Utställarvillkor

Bestämmelser för utställare vid Hantverksmässan

1. Anmälningar registreras i den ordning de inkommer. Mässan förbehåller sig rätten att göra de justeringar i turordningen och fördelningen av utrymmen som betingas av ett rationellt utnyttjande av mässområdet, samt behovet av att presentera ett så fylligt utbud som möjligt.

2. Inkommen anmälan om deltagande som utställare vid Mässan provas av mässledningen som, då denna anser skäl därtill föreligger, äger rätt att vägra upplåta plats på Mässan eller att lämna särskilda föreskrifter och villkor för utställande som mässledningen kan finna erforderliga. Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är icke tillåten utan Mässans medgivande.

3. Utställares annullering av anmälan om deltagande i Mässan medför icke befrielse för erläggande av platshyra. 1000 kronor av avgiften för att deltaga är att räkna som anmälningsavgift vilken icke är återbetalningsbar, oavsett orsak till avbokning. Bokas platsen av senare än 8 veckor innan Mässan återbetalas ej heller återstående del av avgiften, oavsett orsak till avbokning.

4. Varor som enligt mässledningens bedömande ur kvalitets- eller etisk synpunkt eller eljest är uppenbart olämpliga för Mässan får ej utställas. Ej heller får föremål som ej är beskrivna i anmälan utställas till försäljning. Har dock så skett, skall varorna efter anmodan omedelbart borttagas och medgives mässledningen rätt att vidta härför erforderliga åtgärder.

5. Då ensamrätt för all form av serverings- och kioskverksamhet inom mässområdet är utarrenderad, föreligger förbud mot all form av försäljning, utdelning eller utskänkning av mat, glass, godis, kaffe, läskedrycker, öl o.d. utan Mässans skriftliga godkännande. Ansökan om sådan verksamhet skall vara Mässan tillhanda senast två månader innan Mässans öppnande. All form för lotteriförsäljning eller tävling där publiken skall betala för att deltaga, måste godkännas av mässledningen i god tid före utställningen.

6. Utställningsområdet är disponibelt för utställarna från dag som meddelas av mässledningen. Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade senast 30 minuter innan Mässans öppnande varje utställningsdag. Utställare är skyldiga att rätta sig efter de föreskrifter som kan komma att meddelas av statlig eller kommunal myndighet. Mässan är icke ansvarig för kostnader eller skador som kan uppkomma i samband härmed.

7. Av arbetande maskiner får endast tystgående sådana uppsättas utan Mässans godkännande. Utställare erinras om sina skyldigheter enligt arbetarskyddslagen i samband med utställning av maskiner m m i enlighet med meddelande 70:4 utgivet av Kungl Arbetarskyddsstyrelsen. Tillgänglig elektrisk energi tillhandahålles enligt separat prislista. Skarvsladdar, fördelningsdosor o d skall medbringas av utställaren.

8. Mässan sköter allmän renhållning, utställaren den behövliga renhållningen på av honom/henne förhyrd plats.

9. Alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet på av mässledningen angiven dag efter Mässans avslutande. Sker ej detta äger Mässan rätt att föra bort utställningsföremålen från mässområdet på utställarens risk och bekostnad.

10. Utställare ansvarar för genom eget eller biträdes förvållande uppkommen skada å monter eller områden, även som för annan skada vilken uppstått p g a utställarens underlåtenhet att efterse den förhyrda platsen. Mässan ikläder sig icke något ansvar för utställda varor, ej heller assurans av något slag. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse Mässan nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd platshyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart utställningen kan avhållas.

11. Därest skyldighet skulle uppkomma för Mässan att till stat eller kommun utgiva avgifter eller andra pålagor, beräknade å enskild utställares hyror eller andra utgifter för deltagande i utställning, förbinder sig utställare att utgiva ersättning härför till Mässan.

12. De utställda föremålen får icke borttagas från utställningsplatsen så länge utställningen håller öppet dagtid

13. Det är förbjudet att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför detsamma. Affischering får endast ske på av Mässan hänvisade platser. Affischering om utställarens eget hantverk får ske i respektive utställares monter. Affischering om realisation får ej förekomma.

14. Då Mässan är politisk neutral vädjar mässledningen till utställarna att avstå från alla former av politisk propaganda.

15. Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens anvisningar och föreskrifter.

16. Det är förbjudet att övernatta i sitt marknadsstånd/monter. Detta p.ga brandsäkerhet.

Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan föranleda avvisande från Mässan. Vederbörande äger icke rätt att mot Mässan härav resa krav om återbetalning av redan erlagda avgifter eller om skadestånd.